دانشگاه پنسیلوانیا سه سال است که از طریق نظرسنجی از مردم، بهترین کشورهای دنیا را انتخاب می کند. امسال برای دومین سال متوالی سوئیس در رتبه اول قرار گرفته. خبر خوب اینکه امسال کانادا در مکان دوم است. 

در نظرسنجی امسال از مردم خواسته شده بود که با توجه به 65 شاخص گوناگون، به کشورهای مختلف امتیاز بدهند. بعضی از این معیارها عبارت بودند از: میزان نفوذ بین المللی، قدرت، حقوق شهروندان، کیفیت زندگی و نحوه آموزش و بزرگ کردن کودکان.