نزدیک به 1800 تن از کارکنان مراقبت های پزشکی با امضای پتیشن از دولت محافظه کار انتاریو خواستند که طرح تجدید نظر در برنامه آموزشهای جنسی در مدارس را متوقف کند. خانم آندریا هوروات رهبر حزب ان دی پی روز سه شنبه این پتیشن را به مجلس قانونگذاری انتاریو تقدیم کرد. 

داگ فورد نخست وزیر انتاریو گفته می خواهد با مشورت عمومی یک برنامه آموزش جنسی جدید تدوین کند، و تا تهیه شدن آن، برنامه درسی سال 1998 را جانشین برنامه آموزشی کنونی خواهد کرد.